Thông tư 08/2006/TT-BYT    (04/12/2010)

Thông tư 08/2006/TT-BYT Hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế.
Chi tiết

Quyết định 1020/QĐ-BYT    (01/12/2010)

Về việc ban hành sửa đổi Danh mục trang thiết bị y tế
Chi tiết

Quyết định 326/2002/QĐ-BYT    (01/12/2010)

Về việc ban hành 09 Tiêu chuẩn ngành Trang thiết bị y tế
Chi tiết

Thông tư 03 /2001/TT-BYT    (01/12/2010)

Hướng dẫn  kinh doanh Trang thiết bị, dụng cụ y tế
Chi tiết

Thông tư 09/2006/TT-BYT    (01/12/2010)

Thông tư 09/2006/TT-BYT Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Mục IV và Phụ lục 9 của Thông tư số 08/2006/TT-BYT ngày 13/6/2006 của Bộ trưởng bộ Y tế hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn...
Chi tiết

đối tác