Mẫu đơn xin nhập khẩu trang thiết bị y tế (01/12/2010)

Tên đơn vị nhập khẩu         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.................

......, ngày         tháng        năm 200

 

 

ĐƠN XIN NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 

Kính gửi: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế

 

          Tên đơn vị xin nhập khẩu:

          Địa chỉ liên hệ:

          Điện thoại:                                                   Fax:

 

Xin phép được nhập khẩu các trang thiết bị y tế theo danh mục sau:

 

 

STT

Tên thiết bị

Kiểu mẫu (Model)

Hãng sản xuất

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Địa điểm gửi hàng đến Việt Nam

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nhập khẩu:...........................................................................................

 Tài liệu kèm theo:

  1. ...........................
  2. ...........................
  3. ...........................
  4. ...........................

 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU

                                                                                                 (ký tên, đóng dấu)

đối tác